David Shutts Photography | Cyndi Slade's Birthday Celebration at ROCC February 11, 2017